Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů

Kateřina Vojkůvková – Michal Zezula a kol., Předměty vyprávějí… Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ostravě, Opava – Ostrava 2012,

81 s., ISBN 978-80-85034-65-3

 

Mezi lety 2010 a 2011 proběhl v historickém centru města Opavy záchranný archeologický výzkum, který mimo jiné přinesl cenné informace o historii dnes již zaniklé Radniční ulice, která byla po druhé světové válce proměna v park a zázemí obchodního centra. V téže době byl dokončován také průzkum v areálu opavského pivovaru. Jak konstatují autoři v úvodu, oba výzkumy se těšily velkému zájmu veřejnosti, proto byly výsledky obou výzkumů představeny ve formě výstavy, které doplnila anotovaná publikace. Autoři se rozhodli jak výstavou, tak v publikaci prezentovat konkrétní předměty a jejich vlastní příběh, záměrně proto rezignovali na syntetizující pojetí. Co tedy od útlé publikace čekat?

Úvodní pasáže knihy představují nejprve historii a průběh obou zmíněných průzkumů (oba jsou posléze ještě dále rozváděny), stejně jako výzkumů starších. To je autory doplněno o potřebný kontext v podobě nastínění dějin města Opavy v dobovém sociálním a ekonomickém kontextu. Autoři zde po právu vyzdvihují význam archeologických pramenů pro období 13. století, kdy písemné prameny nejsou ještě tak četné. Příznivé pedologické podmínky, konstatují autoři, pozitivně ovlivnily dochování dřeva, kůže a dalších organických materiálů, což umožňuje studovat hmotnou kulturu městského života v nevšední celistvosti. Opava tak byla jedním z míst, které formovaly moderní městskou archeologii. Zmíněný výzkum z let 2010-2011 naznačil složitější urbanistickou strukturu raného města, než se dosud předpokládalo, a její dynamický rozvoj ještě před koncem 13. století. Výzkum v areálu pivovaru jakožto plochy až do moderní doby neosídlené přinesl neméně cenné svědectví o vývoji životního prostředí v bezprostředním okolí městské aglomerace. Oba průzkumy tak podle hodnocení autorů umožnily uchopit dříve získané poznatky dílčího charakteru v nových, širších souvislostech.

První k konkrétněji laděných kapitol je věnována měšťanské architektuře Opavy 13. a 14. století, kdy zde byla zástavba povětšinou dřevěná, resp. dřevohlinitá. Podíl zděných staveb narůstal setrvale od konce 13. století, ovšem stavby dřevohlinitého charaktery nebyly zcela opuštěny ani poté – i proto, že kvalita bydlení byla podle názoru autorů v podstatě srovnatelná. Následně jsou již kapitoly členěny tematicky. Autoři tak představují nálezy jako kuchyňskou a stolní keramiku (nejpočetněji zastoupená kategorie nálezů), drobnou keramickou plastiku a nádoby malých rozměrů, přesleny, keramické zvonky (naopak z kategorie nepříliš častých nálezů), formy na výrobu kachlů, dýmky, různé dřevěné či kostěné předměty každodenní potřeby, toaletní potřeby, skleněné nádoby (dokonce benátského původu), hrací kameny, kostky a hračky, skluznice saní, zbytky obuvi, kovové součástky oděvu, ozdoby a šperky, poutní odznaky a medailony, křížky i ojedinělé nálezy jako prubířský kámen, pouzdro na mince či torzo palcátu. Každý ze zmíněných případů autoři doprovázejí zasvěceným komentářem, který zasazuje opavské reálie do širšího kontextu. Vše je také doprovázeno bohatou a kvalitní obrazovou dokumentací. Knížka tak nabízí čtenářům zajímavý vhled do každodenního života opavského měšťana v období středověku a raného novověku (jeden exkurz je ovšem věnován i pravěkým nálezům).

Jedním z cílů, který si autorský kolektiv vytkl, bylo prezentovat práce archeologa širší veřejnosti a přiblížit zájemcům mimo archeologické kruhy informační potenciál a hodnotu archeologického terénu coby součásti kulturního a historického dědictví. Tento svůj cíl publikace díky šťastně zvolené koncepci, charakteristické přístupností výkladu, i zdařilé grafické výpravě bezpochyby plní. Své publikum přitom kniha nemusí najít jen mezi opavskými patrioty.