Ocenění a ohlasy

Ocenění

2005

Sdružením historiků ČR (Historickým klubem 1872) uděleno speciální ocenění za příspěvek Historický vývoj břevnovského klášterství z pohledu jeho proboštství v Broumově v 15. století v rámci celostátního kola studentské vědecké konference Historie 2005.

 

2008

Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci udělena Cena za nejlepší diplomovou práci ze starších dějin za magisterskou diplomovou práci Pod berlou sv. Vojtěcha: Komparace dějin benediktinských klášterů v Břevnově, Rajhradě, Polici a Broumově v epoše středověku. Olomouc 2008.

 

Recenzní ohlasy

Tomáš Somer - Josef Šrámek: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160-1541). Praha 2010.

- recenze: Libor Jan, Časopis Matice moravské 2, 2010, s. 420-421.

                Jan Kremer, Studia Mediaevalia Bohemica 4, 2012, s. 162-163.

                Zdeněk Pehal, Archeologické výzkumy na Vysočině 3, 2012, s. 180-185.

                Filip Velímský, Antiqua Cuthna 3. Po stopách sv. Vojtěcha. Praha 2014, s. 207-209.

 

Jeroným Růžička: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. Ondřej Koupil. Praha 2013 (spoluautor úvodu a komentáře)

- recenze: Štěpán Vácha, Dějiny a současnost 3, 2014, s. 49.

               Jakub Zouhar, Český časopis historický 2, 2014, s. 320-321.

               Ivo Harák, Dobrá adresa 1, 2014, s. 46-47 (online).

               Miroslav Otte, Broumovské noviny 1, 2014, s. 23.           

 

Jaroslav Miller a kol.: Soupis pramenů městské historiografie do roku 1800. Svazek I. Morava. Olomouc 2013.

- recenze: Ludmila Sulitková, Časopis Matice moravské 1, 2014, s. 159-160.

                Jaroslav Pánek, Český časopis historický 3, 2014, s. 560-561.

                Martin Musílek, Studia Mediaevalia Bohemica 1, 2014, s. 167-168.

                Lukáš Peluněk, Vlastivědný věstník moravský 2, 2015, s. 200-201.

 

1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Ed. Aleš Chvojka - Josef Šrámek. Hradec Králové 2015.

- recenze: Jaroslav Dvořák, Encyklopedie či jen pelmel k expozici Muzea války 1866 na Chlumu?, Bellum 1866, 2, 2015, s. 141-149.

 

Tomáš Somer - Josef Šrámek: Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. České Budějovice 2015.

- recenze: Martin Musílek, Studia Mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 177-179.

               Lenka Blechová, Český časopis historický 2, 2016, s. 522-523.

               Terezie Pilarová, Historica Olomucensica 50, 2016, s. 303-305.

               Zdeněk Beran, Východočeské listy historické 36, 2016, s. 157-159.

                                           

Bohumír Tuhý - Jiří Šramar - Josef Šrámek a kol.: Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj. Hradec Králové 2015.

- recenze: Marcela Málková, server militaria.cz (online)

               Jaroslav Šajtar, Bitva u Hradce a květnové povstání na jihu Čech v zásadních publikacích,Reflex 30, 2016, s. 53 (online).

               Zdeněk Munzar, Historie a vojenství 4, 2016, s. 147-148. 

 

Vojtěch Kessler - Josef Šrámek: Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866. Hradec Králové 2016.

- recenze: Marie Macková, Theatrum historiae 18, 2016, s. 305-306.

               Martin Barus, Historica Olomucensica 51, 2016, s. 281-287.

               Ondřej Kolář, Časopis Matice moravské 2, 2016, s. 499.

 

Josef Šrámek: Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha 2016.

- recenze: Tomáš Borovský, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 1, 2017, s. 436-437.

 

Josef Šrámek: Mezi normou, reformou a praxí. Proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku. Olomouc 2016.

- recenze: Stanislav Vohryzek, Časopis Matice moravské 2, 2017, s. 361-363.

                Martin Wihoda, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 2, 2018, s. 859-860.

 

Zjištěné citační ohlasy

1. Tomáš Borovský: Kláštery v čase změny. Několik otázek nad přemyslovským 13. stoletím. In: Martin Wihoda - Lukáš Reitinger a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely. Brno 2010, s. 307-318.

 

2. Petr Kubín: Sedm přemyslovských kultů. Praha 2011.

 

3. Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. Brno 2012.

 

4. Tomáš Somer: Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku. České Budějovice 2012.

 

5. Zdeňka Hledíková: Počátky avignonského papežství a české země. Praha 2013.

 

6. David Kalhous: České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. Díl II. Svět doby knížecí. Praha 2013.

 

7. Tomáš Somer: Patronátní kostely vilémovského kláštera ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století. Havlíčkobrodsko 27, 2013, s. 7-53.

 

8. Petr Kubín: Sind die ersten Mönche nach Böhmen auf dem Kloster St. Bonifatius und Alexius auf dem Aventin gekommen? Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 2, 2013, s. 40-54.

 

9. David Richter: Připomínka sekularizace zboží benediktinského kláštera v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2013, s. 18-19.

 

10. Jiří Kuthan: Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura. Praha 2014.

 

11. Zdeněk Pehal: O zaniklé vesnici Roštín, nesprávně zvané Bosičín (též Vosičín či Osičín), k. ú. Sázavka . Havlíčkobrodsko 28, 2014, s. 255-266.

 

12. David Novotný: "Presentibus Vlrico de Costel et Iohanne de Wissenove." K problematice identifikace osob ve středověkých listinách. In: Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Eds. Antonín Kalous – Jan Stejskal – Josef Šrámek. Olomouc 2014, s.169-183.

 

13. Dalibor Havel: K počátkům písemné kultury rajhradského kláštera. In: Dalibor Havel a kol.: An vědy a umění miloval… Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno 2014, s. 30-59.

 

14. Karel Altman - Ivo Durec a kol.: Kniha o Rajhradě. Dějiny města od nejstarších dob. Rajhrad 2014.

 

15. Přemysl Bar: Neznámá falza listin Zikmunda Lucemburského a falzátorská činnost Oldřicha z II. z Rožmberka. Studia Mediaevalia Bohemica 6, 2014, s. 69-113.

 

16. Petr Elbel: Migrace venkovského kléru do královských měst za husitské revoluce na příkladu faráře z Budkova u Jemnice. Studie k moravské farní síti za husitské revoluce (I). Časopis Matice moravské 2, 2014, s. 409-439.

 

17. Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Eds. Dušan Foltýn - Jan Klípa - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Vít Vlnas. Praha 2014.

 

18. Pavel Bolina - Dušan Cendelín: Historický přechod pomezí Čech a Moravy u Litomyšle. Historica Olomucensia. Supplementum II, 2014, s. 91-150.

 

19. Marie Bláhová: Vera ac falsa discernere in the Přemyslid Czech Lands (until 1306). In: Attila Barány - Gábor Dreska - Kornél Szovák (eds.): Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. I. kötet. Budapest - Debrecen 2014, s. 21-30. 

 

20. Anna Jagošová: Diplomata Bohemiae et Moraviae antiquissima. Prolegomena k CDB I. Rukopis dizertační práce. Brno 2015.

 

21. David Kalhous: Sdílení paměti? K otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské. Studia Historica Brunensia 1, 2015, s. 33-59.

 

22. David Kalhous: K otázce počátků břevnovského kláštera. Časopis Matice moravské 134, 2015, s. 219-225.

 

23. Alena Křivská: Malá poznámka k rekvizici zvonů a kovových předmětů ve farnosti Světlá nad Sázavou. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-2, 2015, s. 30-33.

 

24. David Kalhous: Problémy formování církevní správy v českých zemích v raném středověku. Studia Mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 7-36.

 

25. Věra Vejrychová: Role královny a jejich reflexe ve Zbraslavské kronice. Studia Mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 55-79.

 

26. Martin Čechura: Počátky církevní organizace v západních Čechách. Výpovědní možnosti historických a archeologických pramenů. Historická dílna 10. Plzeň 2015, s. 5-28.

 

27. Eva Richtrová: Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937-1940). Kapitola z dějin rajhradského kláštera v době sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy. Brno 2015.

 

28. Tomáš Somer: Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby. Olomouc 2016.

 

29. David Richter: Chrudim v roce 1866. Život a vztahy v době pruské okupace. Bellum 1866 2, 2016, s. 35-58.

 

30. Roman Lavička - Ladislav Čapek - Jiří Fröhlich - Jiří Havlice - Rudolf Krajíc - Lukáš Reitinger: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice 2016.

 

31. Tomáš Somer: Pohledský urbář (kolem roku 1328). Havlíčkobrodsko 30, 2016, s. 7-37.

 

32. David Novotný: K historii tvrze a hrobky rodu Kustošů v Lipce. Havlíčkobrodsko 30, 2016, s.53-101.

 

33. Dana Zapletalová: Mohl žít svatý Ivan český v raném středověku? Český kras 42, 2016, s. 54-61.

 

34. Karin Pátrová: Kapitula a její společenství. In: Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka - Robert Šimůnek a kol.: Historiografické a historické problémy středověku. Praha 2016, s. 53-56.

 

35. František Musil: Kolonizace Policka a Broumovska a břevnovská klášterní falza. Historická geografie 42, 2016, s. 137-168.

 

36. Matouš Holas: Nálezy válečných hrobů z války 1866 na území Královehradeckého kraje postrádající metodiku archeologického výzkumu. Bellum 1866 2, 2016, s. 59-69.

 

37. Petr Kubín: Svatý Vintíř. Poustevník, kolonizátor a diplomat. Praha 2016.

 

38. Jarosław Malicki: K onymickým stopám jazykové historie okolí Broumovských stěn. Východočeské listy historické 36, 2016, s. 7-19.

 

39. David Kalhous: K otázce desátků v českých zemích doby přemyslovské. Studia Mediaevalia Bohemica 8, 2016, s. 299-308.

 

40. Dana Zapletalová: Počátky rajhradského kláštera - monastické, nebo kolegiátní? Studia Mediaevalia Bohemica 8, 2016, s. 219-245.

 

41. Jan Musil - Petr Netolický: Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim). Praehistorica 33, 2016, s. 275-290.

 

42. Ondřej Koupil (rec.): Dušan Foltýn - Jan Klípa - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Vít Vlnas (eds.): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Český časopis historický 114, 2016, s. 470-474. 

 

43. Matouš Holas: Detektorový průzkum části náchodského bojiště z roku 1866. Historie a vojenství 66, 2017, s. 18-23.

 

44. Matouš Holas: Interpretace stavu výstroje padlých z prusko-rakouské války roku 1866 ve chvíli pohřbení do hromadného hrobu nedaleko České Skalice (okres Náchod). Archaeologia Historica 42, 2017, s. 297-317.

 

45. Libor Jan: Stratifikace moravské šlechty a nejstarší klášterní založení. In: Janusz Grabowski – Tadeusz Paweł Rutkowski: Kościół w Polsce a sąsiedzi. Prace dedykowane Profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu. Warszawa 2017, s. 173-198.

 

46. Radek Bláha - Petr Grulich - Roman Horký - Jan Košek - Martin Landsmann - Milena Lenderová - Věra Němečková - Jiří Pavlík - Radek Pokorný - Petr Polehla - Jaroslava Pospíšilová - Jiří Slavík - Jaroslav Šůla - Jana Vojtíšková - Ladislav Zikmund-Lender: Hradec Králové. Praha 2017.

 

47. Lukáš Reitinger: Vratislav. První král Čechů. Praha 2017.

 

48. Zdeněk Zahradník: Fond knihovny benediktinského kláštera v Broumově a jeho evidence na přelomu 18. a 19. století. Východočeské listy historické 37, 2017, s. 87-111.

 

49. Jakub Razim: Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové. Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku. Praha 2017.

 

50. Matouš Holas: Identifikace padlých příslušníků pruské pěchoty v archeologicky zkoumaných hrobech z války roku 1866 u České Skalice a Hradce Králové. Živá archeologie 19, 2017, s. 59-66.

 

51. Jan Hrdina: Relikvie, odpustky, poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy. Praha 2017.

 

52. Josef Žemlička: Do tří korun. Poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301). Praha 2017.

 

53. Pavel Novák: Rok 1866 na novodvorském velkostatku rodu Chotků. Využití deníku jako pozoruhodného pramene doby. Prameny a studie 60, 2017, s. 111-123.

 

54. Marzena Matla: Chrystianizacja Czech. In: Józef Dobosz – Jerzy Strzelczyk - Marzena Matla (ed.): Chrystianizacja "Mlodszej Europy". Poznań 2017, s. 85-114.

 

55. Miłosz Sosnowski:Nowe świadectwa rękopiśmienne Żywota drugiego św. Wojciecha w benedyktyńskim klasztorze w Rajhradzie na Morawach. Studia Źródłoznawcze 55, 2017, s. 79-100.

 

56. Miroslav Svoboda: "Tak huž só tu!" Dopady prusko-rakouské války na městečko Klobouky u Brna. In: Jitka Balcarová - Eduard Kubů - Jiří Šouša (eds.): Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha 2017, s. 209-228. 

 

57. Jan Anderle - Vít Aschenbrenner - Radek Bláha - Vladimír Bystrický - Linda Foster - Václav Chmelíř - Zdeněk Chudárek - Radka Kinkorová - Petr Koukal - Miroslav Kovář - Viktor Kovařík - Jakub Krček - Jitka Křečková - Karel Maráz - Jakub Mírka - Karel Nováček - Jindra Pavelková - Jiří Slavík - Petr Sommer - Martin Šanda - Radek Široký - Vít Vlnas - Naděžda Zíková: Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015. České Budějovice 2017.

 

58. Pavel Hruboň: Papežská protekční privilegia a listy 13.-15. století pro moravské kláštery. Statisticko-diplomatický přehled a drobná úvaha o jejich významu a účelu. Mediaevalia Historica Bohemica 20, 2017, s. 117-152.

 

59. Michael Viktořík: Hinter den Wällen der Festungsstadt. Ein Beitrag zu Alltagsleben, Organisation und Einrichtung der Festungsstadt im 19. Jahrhundert (am Beispiel der Festung Olmütz). České Budějovice 2018.

 

60. Marie Bláhová: Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. In: Marie Bláhová - Mlada Holá - Klára Woitschová (edd): Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. Praha 2018, s. 9-14.

 

61. Stanislav Bárta: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského jako historický pramen. K úloze pomocných věd historických při jejich interpretaci. In: Marie Bláhová - Mlada Holá - Klára Woitschová (edd): Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. Praha 2018, s. 247-256.

 

62. David Kalhous: Bohemi. Prozesse der Identitätsbildung in frühpřemyslidischen Ländern (bis 1200). Wien 2018.

 

63. Dalibor Havel: Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě . Brno 2018.

 

64. Tomáš Somer: Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku. Olomouc 2018.

 

65. David Novotný: Nad počátky kapucínského konventu v Chrudimi. Sborník prací východočeských archivů 16, 2018. s. 33-64.

 

66. Marie Bláhová: Mezi pamětí a právem: Pamětní zápisy jako historický pramen. Sborník archivních prací 68, 2018, s. 6-18.

 

67. Alena M. Černá - Petr Čornej - Markéta Klosová (ed.): Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty). Prameny dějin českých. Nová řada. Díl III. Praha 2018.

 

68. Ondřej Koupil (rec.): Martin Mádl - Radka Heisslerová - Michaela Šeferisová-Loudová - Štěpán Vácha: Benediktini. Barokní nástěnná malba v českých zemích I–II. Český časopis historický 116, 2018, s. 559-563.

 

69. David Kalhous: Creating bonds, creating memories. Monasteries Kladruby and Opatovice in twelfth centrury and their forgeries. Studia historica Brunensia 65, 2018, s. 37-51.

 

70. Václav Matoušek - Milan Sýkora (ed.): Válečné události 17.-19. století z interdisciplinární perspektivy. Praha 2018.

 

71. Pavel Kouřil - Rudolf Procházka (ed.): Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe. Brno 2018.

 

72. Jaroslav Krátký: Wilhelm Emelé: "Jezdecká srážka u Dlouhého Mostu 24. 6. 1866" - okolnosti vzniku obrazu. Bellum 1866, 1, 2019, s. 45-60.

 

73. Vojtěch Kessler: Město v sevření bastionů. In: Michal Bada - Diana Duchoňová a kol.: Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. Bratislava 2019, s. 451-471. 

 

74. Martin Musílek: Hertvíkové na Rušínově. Sociální svět nižší šlechty na Čáslavsku a Chrudimsku v době vymknuté z kloubů. In: Petr Elbel - Libor Jan - Jiří Jurok a kol.: Z počátků husitské revoluce. K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. Brno 2019, s. 141-163.

 

75. Jan Škvrňák: Vilém z Pulína - první moravský "magnát". In: Miroslav Dejmal - Libor Jan - Rudolf Procházka (ed.): Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha 2019, s. 17-28.

 

76. Libor Jan: "... poněvadž se to z Čech sem do Moravy děje." Přepadení rajhradského kláštera v roce 1449 Ješkem Svojanovským z Boskovic. In: Miroslav Dejmal - Libor Jan - Rudolf Procházka (ed.): Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha 2019, s. 90-97.  

 

77. Petr Čornej: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Praha 2019. 

 

78. Ondřej Vodička: Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek . Praha 2019.

 

79. David Kalhous: Šlechta (počátky). In: Karel Schelle – Jaromír Tauschen (ed.): Encyklopedie českých právních dějin. Díl XVII. Svatá - Štrbské. Ostrava 2019, s. 725-727.

Karel Schelle – Jaromír Tauschen (ed.): Encyklopedie českých právních dějin. Svazek IX. Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň 2017.

Více zde: https://disputatio-historica.webnode.cz/bibliografie/

 

Ohlasy v médiích

Kampanologická expozice v kostele v Suché u Nechanic, časopis Turista 7, 2014

 

Zahájení návštěvnické sezóny 2014 v Památníku bitvy 1866 na Chlumu, Hradecký deník 31.3.2014

 

Den c. k. pěšího pluku č. 18 na Chlumu, Hradecký deník 27.5.2014

 

Výstava Mým národům! První světová válka na frontách i v zázemí, Hradecký deník 24.6.2014

 

Zahájení návštěvnické sezóny 2015 v Památníku bitvy 1866 na Chlumu a vydání nové publikace k dějinám prusko-rakouské války, Hradecký deník 30.3.2015

 

Výstava Svoboda přišla v máji: Květen 1945 ve východních Čechách, Hradecký deník 9.5.2015

 

Výstava Pevnost královéhradecká, Hradecký deník 16.10.2015; Český rozhlas 21. 10. 2015; Lidové noviny 6.2.2016, Královéhradecký kinožurnál 2, 2016

 

Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého opatství na česko-moravském pomezí, Havlíčkobrodský deník 20.10.2015; Žurnál Univerzity Palackého 26. 12. 2015

 

Zahájení návštěvnické sezóny 2016 v Památníku bitvy 1866 na Chlumu a uvedení nové publikace o výzbroji a výstroji armád prusko-rakouské války, Hradecký deník 29. 3. 2016

 

Výstava Ve stínu války, Východočeské zprávy V1 6. 7. 2016

 

Výstava 80 let muzea války 1866 na Chlumu, Hradecký deník 12. 8. 2016

 

Konference Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin, viz Vojtěch Kessler: Konference Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin (Hradec Králové 29. 6. - 1. 7. 2016). Slezský sborník 114, 2016, s. 164-165.