Bibliografie

Kvalifikační práce

2008

Pod berlou sv. Vojtěcha: Komparace dějin benediktinských klášterů v Břevnově, Rajhradě, Polici a Broumově v epoše středověku. Magisterská diplomová práce, obhájená na Katedře historie Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2008, 278 s.

- vedoucí: Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

- oponent: Doc. Mgr. David Papajík, Ph.D.

 

2015

Mezi normou, reformou a praxí: Proboštství středověkých benediktinských klášterů na příkladu českých mužských konventů. Disertační práce, obhájená na Katedře historie Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2014, 339 s.

- školitel: Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

- oponent: Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

                Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

 

Monografie

2010

Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160-1541). Praha 2010 (spoluautorem Tomáš Somer).

 

2015

Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. České Budějovice 2015 (spoluautory Tomáš Somer a Miroslav Kovář).     

 

2016

Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha 2016.

 

Mezi normou, reformou a praxí. Proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku. Olomouc 2016.

 

Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866. Hradec Králové 2016 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

2020

Tváře války. Velká válka 1914-1918 očima českých účastníků. Praha 2020 (spoluautorem Vojtěch Kessler).
 

 

2021

Muzeum války 1866 a areál bojiště u Hradce Králové. Hradec Králové 2021.

 

Ignát Herrmann - Pavla Koritenská - Josef Šrámek: V pevnosti. Kritická reedice knihy Ignáta Herrmanna. Hradec Králové 2021.

 

2023

Ignát Herrmann - Pavla Koritenská - Josef Šrámek: Něco ze vzpomínek hradeckých a další střípky. Hradec Králové 2023.

 

Kolektivní díla

2013

Jeroným Růžička: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. Ondřej Koupil. Praha 2013 (spoluautor úvodu a komentáře)

 

Jaroslav Miller a kol.: Soupis pramenů městské historiografie do roku 1800. Svazek I. Morava. Olomouc 2013.

 

2014

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Ed. Antonín Kalous - Jan Stejskal - Josef Šrámek. Olomouc 2014.

 

2015

Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Ed. Aleš Chvojka - Josef Šrámek. Hradec Králové 2015.

 

Bohumír Tuhý - Jiří Šramar - Josef Šrámek a kol.: Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj. Hradec Králové 2015.

 

2016

Viribus unitis. Sborník příspěvků k 55. narozeninám PhDr. Karla Podolského. Ed. Ondřej Kolář - Josef Šrámek. Olomouc 2016.

 

2017

Dana Dvořáčková-Malá a kol.: Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha 2017.

 

Encyklopedie českých právních dějin. Svazek IX. Procesy (od roku 1950) - Pů. Eds. Karel Schelle – Jaromír Tauschen. Plzeň 2017.

 

Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Eds. Jitka Balcarová - Eduard Kubů - Jiří Šouša. Praha 2017.

 

2018

130 let Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (1888-2018). Eds. Josef Šrámek - Vojtěch Kessler. Hradec Králové 2018.

 

Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Eds. Oldřich Chládek - Tomáš Petráček - Jan Síč - Veronika Stachurová Kucrová. Praha 2018.

 

Kleine Enzyklopädie des Preussisch--Österreichischen Krieges zur Exposition des Kriegesmuseums 1866 Chlum. Hrsg. von Aleš Chvojka - Josef Šrámek. Hradec Králové 2018. 

 

Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Eds. Aleš Chvojka - Josef Šrámek. 2. přepracované a rozšířené vydání. Hradec Králové 2018.

 

Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie. Eds. Jiří Hutečka – Josef Šrámek. Hradec Králové 2018.

 

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje. Eds. Michal Babík – Gabriela Prokešová. Jičín 2018.

 

2019

Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Eds. Miroslav Dejmal - Libor Jan - Rudolf Procházka. Praha 2019.

 

Radek Balcárek a kol.: 1866. Poklady soukromých sbírek. Katalog výstavy. [Hradec Králové 2019].

 

Jana Čechurová - Josef Žemlička a kol.: Souboj mečů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého. Praha 2019.

 

2020

Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. Ed. Jiří Hofman. České Budějovice 2020.

 

Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Eds. Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř - Lukáš Reitinger - Martin Wihoda. Brno 2020.

 

2021

Benediktini a střed Evropy. Křesťanství, kultura, společnost 800-1300. Eds. Dušan Foltýn - Pavlína Mašková - Petr Sommer. Praha 2021.  

 

Biografický slovník českých zemí. Svazek 24. Hem-Hi. Ed. Zdeněk Doskočil. Praha 2021.

 

The Benedictines and Central Europe. Christianity, Culture, Society 800-1300. Eds. Dušan Foltýn - Pavlína Mašková - Petr Sommer. Praha 2021.

 

2022

Benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem. Eds. Miroslav Kovář - Vlastislav Kracík. Opatovice nad Labem - Praha 2022.

 

Radek Bláha - Pavla Koritenská - Josef Šrámek: Cesty města. Průvodce expozicí. Hradec Králové 2022.

 

Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém). Eds. Blanka Karešová - Vojtěch Kessler - Jiří Náhlovský - Josef Šrámek. Hradec Králové 2022.

 

Little Encyclopedia of the Austro-Prussian War. Companion Piece for the Exhibition of the Museum of the War of 1866 in Chlum. Ed. Aleš Chvojka - Josef Šrámek. Hradec Králové 2022.

 

Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě. Ed. Petr Wohlmuth. Praha 2022.

 

2023

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka - František Záruba a kol.: Dvory a rezidence v proměnách času. Praha 2023. 

 

Redakce

2016

Monotematické číslo časopisu Dějiny a současnost 6, 2016 s názvem Válka 1866: Když se bojovalo u Hradce Králové...

 

Články a studie

2000

Odkaz Jiřího z Poděbrad dnešku a zítřku . In: Odkaz Jiřího z Poděbrad dnešku a zítřku. Sborník k celostátní konferenci. Poděbrady 2000, s. 72-79.

 

2002

Bohuslav Balbín. In: Biskupské gymnázium B. Balbína Hradec Králové 1992-2002. Almanach k 10. výročí založení. Ed. Jana Sochorová - Pavel Černý. Hradec Králové 2002, s. 33-39 (spoluautorem Pavel Jelínek)

 

2006

Historický vývoj břevnovského klášterství z pohledu jeho proboštství v Broumově v 15. století. In: Studia iuvenilia MMIV-MMV, Ostrava 2006, s. 9-33.

 

2007

K otázce smrti Jana Lucemburského. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33, 2007, s. 67-82.
 

2008

Břevnov a Chrudim: ve stínu falz. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2008, s. 1-5.

 

Královna Eliška Rejčka, paní věnných měst (1288-1335). Chrudimské vlastivědné listy 5, 2008, s. 17-19.

 

Osobnost procházející dějinami: Stále záhadný Kristián (mnich kláštera sv. Emmerama v Řezně nebo sv. Benedikta, Bonifacia a Alexia v Břevnově?). Studia theologica 1, 2008, s. 32-40.

 

Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu: Kosmův vztah k českým klášterům, aneb na okraj jeho Kroniky Čechů. In: Mladá historie, ed. Jan Stejskal, Olomouc 2008, s. 117-138.

 

2009

„Aby události neunikly paměti.“ Středověká listinná falza a kláštery. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, 2009, s. 13-37.

 

Lesk a bída benediktinského mnišství v raně středověkých Čechách: břevnovský klášter v klíčových letech 993-1200. Historica Olomucensia 35-2009. Sborník prací historických XXIII, s. 21-39.

 

Ohlédnutí za historií benediktinského opatství v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2009, s. 11-15.

 

Opat Bavor z Nečtin, břevnovský klášter a podlažický Codex Gigas. Chrudimské vlastivědné listy 6, 2009, s. 12-16.

 

Středověká listinná falza. Podvod nebo prostředek uchování dějinné paměti? Dějiny a současnost 4, 2009, s. 37-40.

 

2010

„Ctihodný otec a pán Bavor, z Božího milosrdenství opat břevnovský, téhož místa téměr druhý zakladatel.“ K vytváření obrazu osobnosti v historiografii. Církevní dějiny 6, 2010, s. 16-33.

 

Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (1. část). Chrudimské vlastivědné listy 6, 2010, s. 13-15.

 

2011

Letopisy hradišťsko-opatovické a jejich místo v kulturních dějinách přemyslovského věku. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2011, s. 12-14.

 

Na okraj počátků Břetislavovy fundace v Rajhradě. Příspěvek ke vztahu rajhradského a břevnovského kláštera v 11.-13. století. Documenta Pragensia Supplementa II. Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku. Praha 2011, s.  45-73.

 

Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (2. část). Chrudimské vlastivědné listy 2, 2011, s. 6-9.

 

Vzestup a pád rodové fundace olomouckých Přemyslovců. Několik slov ke konci benediktinského konventu v klášteře Hradiště u Olomouce. Střední Morava 2, 2011, s. 4-15.

 

Zamyšlení nad stránkami análů hradišťsko-opatovických. Poznámka na okraj jedné středověké památky ve světle současného bádání. Vlastivědný věstník moravský 4, 2011, s. 305-314.

 

2012

Několik poznámek k počátkům benediktinského kláštera ve Vilémově (Příspěvek k fundační činnosti rané české šlechty ve 12. století). Havlíčkobrodsko 26. Havlíčkův Brod 2012, s. 7-73.

 

Poznámka k událostem na Chrudimsku za prusko-rakouské války roku 1866 bezprostředně po bitvě u Hradce Králové. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2012, s. 10-12.

 

Vita contemplativa, vita apostolica? Středověké mnišství v interakci mezi normou a reformou. Církevní dějiny 10, 2012, s. 21-45.

 

2013

Břevnovská listinná falza a počátky osidlování Broumovska pohledem současného dějepisectví. In: Jeroným Růžička: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. Ondřej Koupil. Praha 2013, s. XXXIII-XLV.

 

K výročí roku 1063: Moravský biskup Jan aneb O jednom obrazu z Kosmovy kroniky. Vlastivědný věstník moravský 3, 2013, s. 4-20.

 

Kníže zakladatel? Otázka paměti o vládě Břetislava I. na Moravě v moderním historiografickém paradigmatu i v pramenech domácí provenience 12. až 14. věku. Historica Olomucensia 44-2013. Sborník prací historických XXXII, s. 11-42.

 

Po stopách pozapomenuté přemyslovské rodové větve Děpolticů: Jeden pohnutý příběh ze středověkých dějin východních Čech. Chrudimské vlastivědné listy 1, 2013, s. 6-10.

 

Význam deníku Vojtěcha Weidenhoffera pro dějiny prusko-rakouské války z roku 1866. Havlíčkobrodsko 27. Havlíčkův Brod 2013, s. 130-168.

 

Znovu k tragickému osudu poručíka c. k. pěšího pluku č. 21 Františka Kabeláče (30. 3. 1843 – 17. 9. 1866). Chrudimské vlastivědné listy 3, 2013, s. 2-5.

 

2014

Benediktinské opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku a jeho vztahy k Moravě ve středověku. Vlastivědný věstník moravský 3, 2014, s. 1-13.

 

Glosy k raně středověkým dějinám Želiva. In: Archeologie východních Čech. Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. Hradec Králové 2014, s. 87-92 (spoluautorem Petr Hejhal)

 

Ještě jednou k posledním Vánocům biskupa Zdíka, aneb O kterém Jeníkově mluví letopis opata Jarlocha? Havlíčkobrodsko 28. Havlíčkův Brod 2014, s. 7-50.


Klášter cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve víru doby vymknuté z kloubů. Havlíčkobrodsko 28. Havlíčkův Brod 2014, s. 51-89.

Kláštery olomoucké diecéze za episkopátu Bruna ze Schauenburka (1245-1281). Rajhradská kauza z roku 1255. In: Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Eds. Antonín Kalous – Jan Stejskal – Josef Šrámek. Olomouc 2014, s. 145-167.

Křtitelnice z chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Památka na zaniklý klášter v Podlažicích u Chrudimi a cenný doklad českého středověkého zvonařství a konvářství. Chrudimské vlastivědné listy 2, 2014, s. 9-10.

 

Křtitelnice z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v kontextu dobového zvonařského a konvářského řemesla. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2014, s. 14-16.

 

Město Německý Brod a jeho zkušenost s válkou z roku 1866 očima městských elit. Bellum 1866 2, 2014, s. 33-48.

 

Osudy benediktinského opatství ve Vilémově na sklonku středověku jako příklad počátků konfesijního rozkolu mezi Čechami a Moravou. Církevní dějiny 13, 2014, s. 94-116.

 

Rajhradský klášter jako enigma moravských středověkých dějin? Cesta Rajhradu k proboštství v horizontu 11.-14. století. Vlastivědník věstník moravský 1, 2014, s. 43-60.

 

Rekvizice zvonů za první světové války: Dva fragmenty prací Ignaze Dracka z kostela v Chrasti ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2014, s. 17-19.

 

Válečné rekvizice zvonů v letech 1916 a 1917 s přihlédnutím k regionu východních Čech. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 4, 2014, s. 19-24.

 

Venkov za prusko-rakouské války roku 1866: Selské paměti jako historický pramen a podnět pro další bádání. Východočeské listy historické 32, 2014, s. 183-191.

 

2015

Co (ne)víme o raně středověkých dějinách břevnovského kláštera - a jak s tím naložit? Časopis Matice moravské 134, 2015, s. 207-218.

 

Formování klášterní domény ve 13. a 14. století na příkladu benediktinských proboštství v Polici nad Metují a Broumově. Historica Olomucensia 48, 2015. Sborník prací historických XXXVI, s. 13-42.

 

Havlíčkobrodský zvon Vilém. K osudům hmotných památek v době husitské a pohusitské. Archeologie východních Čech 8, 2015, s. 152-172.

 

Když se psal rok 1866: Město Světlá nad Sázavou v čase prusko-rakouské války. Světelsko III. Vlastivědný sborník. Světlá nad Sázavou 2015, s. 29-37.

 

"Léta Páně 1541 slit v Hradci." O zvonu z kostela sv. Markéty v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2015, s. 9-11.

 

Poutavé svědectví o životě v královéhradecké pevnosti na počátku prusko-rakouské války roku 1866. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 3-4, 2015, s. 16-21.

 

V žáru zrozeny, žárem zničeny: Osudy chrasteckých zvonů v 18. století. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2015, s. 5-7 (spoluautorem David Novotný).

 

Vzpomínky Josefa Volfa na válku roku 1866 v kontextu vývoje moderního vojenského dějepisectví aneb Jak sedlák z Máslojed předběhl historiky . Bellum 1866 2, 2015, s. 36-43.

 

"Záhada" zvonu Vilém. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-2, 2015, s. 22-28.

 

2016

Inventář historické sbírky Válečného musea 1866 na Chlumu z let 1936-1954. Bellum 1866 2, 2016, s. 128-146.

 

Josef Simon (5. 1. 1882 – 10. 7. 1966). Učitel, turista, divadelní dramaturg a režisér, historik. Bellum 1866 2, 2016, s. 149-158 (spoluautorem Josef Matoušek).

 

Obrazy války v historii aneb Mantinely recepce válečných událostí na příkladu války roku 1866. Marginalia Historica 2, 2016, s. 105-131 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Od Hradce Králové k Olomouci a ještě dál. Anabáze Ladislava Prokopa z 21. pěšího pluku za války roku 1866. In: Viribus unitis. Sborník příspěvků k 55. narozeninám PhDr. Karla Podolského. Ed. Ondřej Kolář - Josef Šrámek. Olomouc 2016, s. 38-58.

 

Prusko-rakouská válka roku 1866 a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Vlastivědný věstník moravský 4, 2016, s. 87-92.

 

Utíkejte, Prajzi jdou! Prusko-rakouská válka v paměti obyvatel východních Čech, Dějiny a současnost 6, 2016, s. 10-13.

 

Ve vojenském kabátě, pod císařským praporem: Prožitek na bojištích z roku 1866 v řadách 21. pěšího pluku. Havlíčkobrodsko 30. Havlíčkův Brod 2016, s. 113-143.

 

Zvony z kostela Nejsvětější Trojice v Suché u Nechanic. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-2, 2016, s. 32-36.

 

Život v královéhradecké pevnosti a jejím okolí ve vzpomínkách syna městského nadlesního: Dva střípky z dějin prusko-rakouské války roku 1866. Bellum 1866 1, 2016, s. 102-107.

 

2017

"A také klášter Hradisko u Olomouce byl obnoven naším řádem." Konkurence mezi řeholními řády a kolektivní identity kléru v českých zemích ve 12. století. Vlastivědný věstník moravský 2, 2017, s. 113-128.

 

Benediktinské expozitury na Moravě (Poznámka k vývoji církevní správy do husitských válek). Historica Olomucensia 52, 2017, s. 13-53.

 

Benediktinské expozitury ve východních Čechách doby předhusitské. Příspěvek k otázce geneze a významu klášterních dependencií. Východočeský sborník historický 32, 2017, s. 141-171.

 

Cesta tam a zase zpátky: Morava ve válečném roce 1866 ve vzpomínkách Ladislava Prokopa z 21. pěšího pluku. In: XXXIII. Mikulovské sympozium. Rok 1866 na Moravě. Brno 2017, s. 39-52.

 

Fragment zvonu mistra Eliáše z roku 1591 z Rosic u Chrasti. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2017, s. 12-14.

 

Jepičí život monumentu aneb Zapomenutý pomník císaře Františka Josefa I. v Hradci Králové. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-4, 2017, s. 53-55.

 

Josef Simon (1882-1966): Skica portrétu pozapomenutého „gymnazijního profesora a skromného vlastivědného pracovníka“. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313, 2017, s. 61-76 (spoluautorem Josef Matoušek).

 

Nálezy z prusko-rakouské války roku 1866 v ossariu na Chlumu a jejich archeologická a antropologická interpretace. Bellum 1866 2, 2017, s. 123-127 (spoluautorem Matouš Holas).

 

"Nešťastné jsou obce, na jejichž polích krvavé furie války v zkázyplném reji zuřily..." Život na královéhradeckém venkově ve válečném roce 1866. In: Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Eds. Jitka Balcarová - Eduard Kubů - Jiří Šouša. Praha 2017, s. 189-207.

 

Opat Bavor z Nečtin a vývoj břevnovského klášterství v době posledních Přemyslovců se zřetelem k severovýchodním Čechám. Východočeský sborník historický 31, 2017, s. 79-103.

 

Postavení benediktinů na dvorech Přemyslovců. In: Dana Dvořáčková-Malá a kol.: Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha 2017, s. 121-135.

 

Proměna královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války v pietní památkové území v letech 1866–1936. In: Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Jaroměř 2017, s. 23-58.

 

Sociální sítě konventu cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve středověku. Havlíčkobrodsko 31. Havlíčkův Brod 2017, s. 7-25.

 

Vznik Válečného musea 1866 na Chlumu ve světle soudobých polemik (1910-1936). Bellum 1866 2, 2017, s. 31-41.

 

Ztráty farnosti Chrast v důsledku válečných rekvizic kovů v letech 1917 a 1918. Chrudimské vlastivědné listy 1, 2017, s. 8-10.

 

2018

Bojiště z roku 1866 u Hradce Králové jako místo historické paměti sui generis. Příspěvek ke genezi památkové zóny z prusko-rakouské války v letech 1866-1996. Časopis Společnosti přátel starožitností 4, 2018, s. 203-220.  

 

Břevnov mezi Broumovem a Rajhradem. K vnitřní struktuře klášterní domény v první polovině 15. století. In: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Eds. Oldřich Chládek - Tomáš Petráček - Jan Síč - Veronika Stachurová Kucrová. Praha 2018. s. 96-113.

 

Odkaz "Otce vojenských hrobů z prusko-rakouské války" Jana Nepomuka Steinského. Bellum 1866 1, 2018, s. 32-37.

 

Otec válečných hrobů. Jan Nepomuk Steinský: muž, kterému památka válečných obětí nebyla lhostejná. Dějiny a současnost 6, 2018, s. 30-33 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Pohnutá historie pomníku Wilhelma prince zu Schaumburg-Lippe na Chlumu - příběh s dobrým koncem. Bellum 1866 2, 2018, s. 54-62 (spoluautorem Josef Matoušek).

 

Příspěvek k dílu Josefa Simona a postavení dějepisectví prusko-rakouské války 1866 v éře první Československé republiky. Bellum 1866 2, 2018. s. 77-82.

 

"Údernou silou pěchoty se rozhodují války nového věku." Srážka jezdectva u Střezetic v roce 1866 jako ilustrace přelomu v dějinách vojenství. In: Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie. In: Eds. Jiří Hutečka – Josef Šrámek. Hradec Králové 2018, s. 123-139 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Založení kláštera cisterciaček v Pohledu v kontextu řádového ideálu a fundačních aktivit šlechty v českých zemích 12. a 13. století. Havlíčkobrodsko 32. Havlíčkův Brod 2018, s. 3-33.

 

2019

Beletrizující memoáry jako historický pramen? Vzpomínky spisovatele Ignáta Herrmanna na dětství v královéhradecké pevnosti ve válečném roce 1866. Východočeský sborník historický 36, 2019, s. 65-111.

 

Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia. Archaeologia Historica 44, 2019, s. 559-605 (spoluautory Pavel Drnovský a Jana Mazáčková).

 

"Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé." Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866. In: Epigraphica et Sepulcralia 8. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha 2019, s. 279-302 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Královéhradecké zvony ve víru Velké války (inventura problematiky). Královéhradecko 10, 2019, s. 281-313.

 

K zániku hradů Adršpach, Belver, Skály a Vízmburk roku 1447. In: Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Eds. Miroslav Dejmal - Libor Jan - Rudolf Procházka. Praha 2019, s. 79-89 (spoluautorem Pavel Drnovský).

 

Město v klauzuře aneb Pevnostní kapitola v dějinách Hradce Králové v 19. století. In: Documenta Pragensia 38. Město a jeho hradby. Eds. Olga Fejtová - Martina Maříková - Jiří Pešek. Praha 2019, s. 635-655. (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Quo vadis bellum germanicum? Zamyšlení nad historiografií prusko-rakouské války roku 1866. In: Jana Čechurová - Josef Žemlička a kol.: Souboj mečů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého. Praha 2019, s. 119-130 (spoluautortem Vojtěch Kessler).

 

Válečný prožitek jako téma české historiografie vojenství. Modelový příklad vzpomínek na Velkou válku z pera příslušníka pěšího pluku č. 18. Východočeský sborník historický 35, 2019, s. 27-55 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

2020

Cesta Josefa Simona k historii prusko-rakouské války. Dějepisectví válečného roku 1866 mezi monarchií a republikou. Královéhradecko 11, 2020, s. 97-108.

 

„Domus S. Jacobi preurbii Grecensis cruciferorum de domo theutonico ordinis S. Marie“ aneb Po stopách královéhradecké komendy německých rytířů ve středověku. In: Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Eds. Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř - Lukáš Reitinger - Martin Wihoda. Brno 2020, s. 621-633.

 

Krajina jako fixátor lidské paměti - příklad královéhradeckého bojiště z roku 1866. In: Krajina a lidé. Eds. Lenka Jarošová - Jindřiška Tyranová. Opava 2020, s. 83-98 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Královéhradecká pevnost: Její postavení v dějinách města i ve vzpomínkách obyvatel. In: Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. Ed. Jiří Hofman. České Budějovice 2020, s. 153-167 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Město v poutech hradebních? K otázce vnímání pevnostní éry Hradce Králové v období 19. a 20. století. Východočeský sborník historický 38, 2020, s. 81-125. 

 

Veřejné působení středoškolského profesora Josefa Simona za první Československé republiky. Příspěvek k "prostějovské" etapě jeho života (1919-1933). Vlastivědný věstník moravský 4, 2020, s. 313-325.

 

Vzpomínky Františka Dytrycha z Osic na tažení v roce 1866 v řadách pěšího pluku č. 18. Bellum 1866 2, 2020, s. 31-45.

 

2021

Návštěva císaře Františka Josefa I. na bojišti. Symbolická tečka za válkou 1866. Scan 4, 2021, s. 31-33.

 

Pevnostní město Hradec Králové v 19. století. In: Ignát Herrmann - Pavla Koritenská - Josef Šrámek: V pevnosti. Kritická reedice knihy Ignáta Herrmanna. Hradec Králové 2021, s. 183-193.

 

Sociální sítě moravských benediktinských klášterů v době přemyslovské (Část 1. Hradiště u Olomouce). Historica Olomucensia 60, 2021, s. 13-29.

 

Sociální sítě moravských benediktinských klášterů v době přemyslovské (Část 2. Třebíč a Rajhrad). Historica Olomucensia 61, 2021, s. 40-64.

 

Srážka rakouských a pruských hlídek u Chotěboře 8. července 1866 (k 155. výročí událostí prusko-rakouské války). Havlíčkobrodsko 35. Havlíčův Brod 2021, s. 239-251.

 

Střípky vzpomínek obyvatel obce Dolní Krupá na Havlíčkobrodsku na dobu prusko-rakouské války roku 1866. Bellum 1866 2, 2021, s. 71-78.

 

Válečné události roku 1866 ve vzpomínkách spisovatele Antala Staška (1843-1931). Příspěvek k recepci historie prusko-rakouské války. Královéhradecko 12, 2021, s. 147-156.

 

Válka z roku 1866 jako určující historický kontext vzpomínek Ignáta Herrmanna. In: Ignát Herrmann - Pavla Koritenská - Josef Šrámek: V pevnosti. Kritická reedice knihy Ignáta Herrmanna. Hradec Králové 2021, s. 195-215.

 

Vojákům kráčela v patách cholera aneb Dopady války v roce 1866 na obyvatele Královéhradecka. Scan 3, 2021, s. 21-24.

 

2022

Česká medievistika a studium benediktinského mnišství na území dnešní České republiky (s důrazem na období 1990-2018). Średniowiecze Polskie i Powszechne 14, 2022, s. 11-54.

 

Hrob známého vojína. De-anonymizace válečných pomníků a hromadných hrobů jako modernizační proces? In: Epigraphica et Sepulcralia 13. Forum epigrafických a sepulkrálních památek. Praha 2022, s. 317-338 (spoluautory Vojtěch Kessler a Marie Michlová).

 

K atmosféře v Hradci Králové v letech 1938-1942 a postupu perzekuce obyvatel židovského vyznání a původu optikou dobového tisku. Královéhradecko 13, 2022, s. 139-161.

 

Legacy of the one-armed commander in the shadow of the red star: The conservation of burial monuments from the Austro-Prussian war in Hradec Králové between 1948 and 1989. Zprávy památkové péče 1, 2022, s. 17-30 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Národ ve zbrani aneb kterak pruský učitel porazil u Hradce Králové rakouského sedláka? In: Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě. Ed. Petr Wohlmuth. Praha 2022, s. 11-31 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Nedobytá, přesto poražená. Pevnostní města Čech a Moravy v prusko-rakouské válce roku 1866. In: Documenta Pragensia 41. Město dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století. Eds. Olga Fejtová - Martina Maříková - Jiří Pešek. Praha 2022, s. 529-554 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Paměti sedláka Josefa Volfa z Máslojed a jejich místo v dějepisectví prusko-rakouské války roku 1866. In: Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém). Eds. Blanka Karešová - Vojtěch Kessler - Jiří Náhlovský - Josef Šrámek. Hradec Králové 2022, s. 10-14.

 

"Postup probíhal zrychleným krokem", aneb Čas a prostor v představách účastníků prusko-rakouské války v roce 1866. Historická geografie 48, 2022, s. 163-189 (spoluautorem Vojtěch Kessler)

 

Sepulkrální palimpsest? Translokace památky a vzpomínky na příkladu padlých z války v roce 1866 v Köslin/Koszalinu a Poznani. Epigraphica et Sepulcralia 11. Forum epigrafických a sepulkrálních památek. Praha 2022, s. 355-366 (spoluautory Karolina Ćwiek-Rogalska a Vojtěch Kessler).

 

Události prusko-rakouské války roku 1866 na stránkách školní kroniky obce Potštejn. Bellum 1866 2, 2022, s. 26-33.

 

Význam a postavení "Letopisů hradišťsko-opatovických" v kulturních dějinách českého středověku. In: Benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem. Eds. Miroslav Kovář - Vlastislav Kracík (eds.). Opatovice nad Labem - Praha 2022, s. 29-39.

 

"Z Havlíčkových spisů nesměl se ztratit ani řádeček." Reflexe díla Karla Havlíčka na českém severovýchodě v polovině 19. století ve vzpomínkách spisovatele Antala Staška. Havlíčkobrodsko 36. Havlíčkův Brod 2022, s. 29-57.

 

2023

Jak se Tomáš Masaryk chystal na vojnu proti Prajzovi aneb Dětství ve stínu války v roce 1866. In: O dějinách s noblesou. K sedmdesátinám Josefa Tomeše. Eds. Lucie Merhautová - Richard Vašek. Praha 2023, s. 116-127 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Mezi legalitou a legitimitou: Fenomén občanské památkové ochrany na královéhradeckém bojišti z prusko-rakouské války mezi lety 1969-1989. Královéhradecko 14, 2023, s. 125-149.

 

Na okraj připomínky stého jubilea bitvy u Hradce Králové z 3. července 1866 a jejího dobového kontextu. Bellum 1866 2, 2023, s. 92-103.

 

"Pohled na ně byl strašný, v obličeji zarostlí, na hlavě čáky, jak ti žoldnéři, co Krista Pána ukřižovali" aneb Víra a konfese ve válce roku 1866. Studia Theologica 25, 2023, s. 107-136 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Řádové duchovenstvo v kontextu dvorského bádání v českých zemích. In: Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka - František Záruba a kol.: Dvory a rezidence v proměnách času. Praha 2023, s. 279-301 (spoluautorkou Kateřina Charvátová).

 

Starý Hradec ve vzpomínách: Mezi vojenskou pevností a Salonem republiky. In: Ignát Herrmann - Pavla Koritenská - Josef Šrámek: Něco ze vzpomínek hradeckých a další střípky. Hradec Králové 2023, s. 179-206.

 

Tváře vojenského tažení z roku 1866 očima jeho aktérů z řad rakouské armády (se zřetelem k regionu severovýchodních Čech). Východočeský sborník historický 43, 2023, s. 111-156.

 

Encyklopedická, slovníková a katalogová hesla

2017

Případ přepadení biskupa Jindřicha Zdíka (1145). In: Karel Schelle – Jaromír Tauschen (ed.): Encyklopedie českých právních dějin. Svazek IX. Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň 2017, s. 499-501.

 

2018

Automobil značky StartIn: Poklady sbírek Královéhradeckého kraje. Eds. Michal Babík – Gabriela Prokešová. Jičín 2018, s. 60.

 

Husarská taška z prusko-rakouské války 1866. In: Poklady sbírek Královéhradeckého kraje. Eds. Michal Babík – Gabriela Prokešová. Jičín 2018, s. 60.

 

Lovecká souprava Josefa Vágnera. In: Poklady sbírek Královéhradeckého kraje. Eds. Michal Babík – Gabriela Prokešová. Jičín 2018, s. 59-60.

 

2019

Život v královéhradecké pevnosti v roce 1866. In: Radek Balcárek a kol.: 1866. Poklady soukromých sbírek. Katalog výstavy. [Hradec Králové 2019], s. 12-13.

 

2021

Herrmann, Emil. In: Biografický slovník českých zemí. Svazek 24. Hem-Hi. Ed. Zdeněk Doskočil. Praha 2021, s. 539.

 

Herrmann, Gustav Vratislav. In: Biografický slovník českých zemí. Svazek. 24. Hem-Hi. Ed. Zdeněk Doskočil. Praha 2021, s. 539-540.

 

Herrmann, Ignát. In: Biografický slovník českých zemí. Svazek 24. Hem-Hi. Ed. Zdeněk Doskočil. Praha 2021, s. 540-541 (spoluautorem Vojtěch Szajkó).

 

Monasticon. In: Benedictines and Central Europe. Christianity, Culture, Society 800-1300. Eds. Dušan Foltýn - Pavlína Mašková - Petr Sommer. Praha 2021, s. 265-376 (společne s Dušanem Foltýnem, Jakubem Izdným, Kornelií Kolářovou Takácsovou, Jiřím Kuthanem, Zdeňkem Mužíkem, Michalem Patrným, Petrem Sommerem, Marcinem Szymou).    

 

Monastikon. In: Benediktini a střed Evropy. Křesťasntví, kultura, společnost 800-1300. Eds. Dušan Foltýn - Pavlína Mašková - Petr Sommer. Praha 2021, s. 265-376 (společne s Dušanem Foltýnem, Jakubem Izdným, Kornelií Kolářovou Takácsovou, Jiřím Kuthanem, Zdeňkem Mužíkem, Michalem Patrným, Petrem Sommerem, Marcinem Szymou).

 

2022

K pevnosti. In: Radek Bláha - Pavla Koritenská - Josef Šrámek: Cesty města. Průvodce expozicí. Hradec Králové 2022, s. 47-86 (spoluautorem Radek Bláha).   

 

Publicistika

2008

Alžběta Richenza, hradecká královna a mecenáška. Informace královéhradecké diecéze 10, 2008, s. 25.

 

Alžběta Richenza, hradecká královna a mecenáška - 2. díl. Informace královéhradecké diecéze 11, 2008, s. 25.

 

Kapituly v českých zemích ve středověku. Bilance a perspektivy výzkumu. Časopis Matice moravské 2, 2008, s. 607-608.

 

Ladislav Karel Hofman (1876-1903): pozapomenutý historik a černilovský rodák. Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 3, 2008, s. 25-27.

 

2009

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (I). Broumovský zpravodaj 2, 2009, s. 3.

 

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (II). Broumovský zpravodaj 3, 2009, s. 3.

 

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (III). Broumovský zpravodaj 4, 2009, s. 3.

 

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (IV). Broumovský zpravodaj 5, 2009, s. 3

 

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (V). Broumovský zpravodaj 6, 2009, s. 3.

 

Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Mediaevalia historica Bohemica 1, 2009, s. 203-206.

 

2012

Památník bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Místo paměti na „válku Němců s Němci.“ Dějiny a současnost 11, 2012, s. 10.

 

Válka v roce 1866 na Broumovsku. Broumovské noviny 7, 2012, s. 32-33.

 

2013

Černilov za válečných událostí roku 1866.Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 4, 2013, s. 30-31.

 

Číbuz a okolí za prusko-rakouské války roku 1866.  Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 5, 2013, s. 32-33.

 

2014

148. výročí bitvy u Hradce Králové . Střelecká revue 6, 2014, s. 14.

 

Památník bitvy 1866 na Chlumu. Střelecká revue 2, 2014, s. 60-61.

 

První světová válka v Hradci Králové. Střelecká revue 6, 2014, s. 15.

 

VIII. pardubické bienále: Město a válka. Časopis Matice moravské 1, 2014, s. 225-229.

 

2016

U nás tady, blízko těch dvou festuňků, se ta válka odehraje, Hradecký deník 25. 6., s. 10.

 

Dnes před 150 lety: Vítězství u Trutnova a porážka u Náchoda, Hradecký deník 27. 6. 2016, s. 8

 

Pruská odveta za Trutnov: Tři rakouské porážky, Hradecký deník 28. 6. 2016, s. 5.

 

Dnes před 150 lety: Rakušané padli u Dvora, Svinišťan i Jičína, Hradecký deník 29. 6. 2016, s. 8.

 

Dnes před 150 lety: Lidi utíkejte! Prajzi nás honí, znělo krajem, Hradecký deník 30. 6. 2016, s. 10.

 

Dnes před 150 lety v rakouské uniformě: úmorný hlad a žízeň, Hradecký deník 1. 7. 2016, s. 10.

 

Před 150 lety: masakr císařské statečnosti u Hradce Králové, Hradecký deník 2. 7. 2016, s. 8.

 

Dnes před 150 lety: Agónie vítězů i poražených u Hradce, Hradecký deník 4. 7. 2016, s. 8.

 

Osudové bojiště na Chlumu navštívil po bitvě císař František Josef I. Uctil památku padlých a věnoval peníze na obnovu školy i chudým, Hradecký deník 7. 11. 2016, s. 4.

 

XIII. mikulovské sympozium: Rok 1866 na Moravě. Časopis Matice moravské 2, 2016, s. 518-520.

 

2017

Přehled kulturních a vzpomínkových akcí v roce 2016 vztahujících se ke 150. výročí války roku 1866Bellum 1866 1, 2017, s. 41-81 (spoluautory Martin Barus, Vlastimil Grof, Jiří Hanuš, Matouš Holas, Ondřej Král, Petr Lazurko, Jiří Náhlovský, Jiří Synek, Radek Teichman, Tomáš Vondryska).

 

2018

Výběrová bibliografie prací Prof. PhDr. Libuše Hrabové, CSc. Historica Olomucensia 55, 2018, s. 297-305.

 

2019

Dvojí výročí Františka Ulricha, otce moderního Hradce Králové. Scan 3, 2019, s. 28-30.

 

Dvojí výročí Františka Ulricha, otce moderního Hradce Králové (II. část). Scan 4, 2019, s. 30-32.

 

2020

Alžběta Rejčka: Kultury milovná dvojnásobná česká královna (1. 9. 1288 Poznaň - 18. 10. 1335 Brno). X: Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 2, 2020, s. 18-21.

 

Jan Nepomuk Steinský: Účastník prusko-rakouské války a zakladatel památkové péče na bojišti u Hradce Králové z roku 1866 (15. 6. 1848 Smiřice - 31. 7. 1922 Praha). X: Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 3, 2020, s. 11-15.  

 

Josef Simon: Pedagog, historik, divadelník a turista (5. 1. 1882 Klášterec nad Orlicí - 10. 7. 1966 Hradec Králové). X: Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 1, 2020, s. 15-17.

 

2021

Historický časopis Bellum 1866. X: Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 2, 2020, s. 10-11.

 

2022

Od provizorního válečného pohřebiště k parku a nemocnici. Radnice. Informační zpravodaj Statutárního města Hradec Králové, č. 35, 25. 10. 2022, s. 3 (spoluautorkou Pavla Koritenská). 

 

Ohlédnutí za historií královéhradeckého zvonařství. Radnice. Informační zpravodaj Statutárního města Hradec Králové, č. 12, 23. 3. 2022, s. 3.

 

Pevnost Hradec Králové a krutá válka z roku 1866. Radnice. Informační zpravodaj Statutárního města Hradec Králové, č. 26, 13. 7. 2022, s. 3.

 

2023

Model hradecké bastionové pevnosti. Radnice. Informační zpravodaj Statutárního města Hradec Králové, č. 17, 26. 4. 2023, s. 3.

 

2024

Zima v Hradci Králové v dobách minulých aneb Kostěné brusle. Salonky, leden 2024, s. 16-17 (spoluautory Radek Bláha a Pavla Koritenská).

 

Recenze a anotace

Dlouhodobá spolupráce především s periodiky Dějiny a současnost, Studia Mediaevalia Bohemica, Časopis Matice moravské, Historica Olomucensia, Vlastivědný věstník moravský, Theatrum historiae, Mediaevalia Historica Bohemica či Historie a vojenství, viz záložka Recenze