Bibliografie

Kvalifikační práce

2008

Pod berlou sv. Vojtěcha: Komparace dějin benediktinských klášterů v Břevnově, Rajhradě, Polici a Broumově v epoše středověku. Magisterská diplomová práce, obhájená na Katedře historie Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2008, 278 s.

- vedoucí: Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

- oponent: Doc. Mgr. David Papajík, Ph.D.

 

2015

Mezi normou, reformou a praxí: Proboštství středověkých benediktinských klášterů na příkladu českých mužských konventů. Disertační práce, obhájená na Katedře historie Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2014, 339 s.

- školitel: Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

- oponent: Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

                Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

 

Monografie

2010

Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160-1541). Praha 2010 (spoluautorem Tomáš Somer).

 

2015

Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. České Budějovice 2015 (spoluautory Tomáš Somer a Miroslav Kovář).     

 

2016

Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha 2016.

 

Mezi normou, reformou a praxí. Proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku. Olomouc 2016.

 

Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866. Hradec Králové 2016 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Kolektivní díla

2013

Jeroným Růžička: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. Ondřej Koupil. Praha 2013 (spoluautor úvodu a komentáře)

 

Jaroslav Miller a kol.: Soupis pramenů městské historiografie do roku 1800. Svazek I. Morava. Olomouc 2013.

 

2014

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Ed. Antonín Kalous - Jan Stejskal - Josef Šrámek. Olomouc 2014.

 

2015

Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Ed. Aleš Chvojka - Josef Šrámek. Hradec Králové 2015.

 

Bohumír Tuhý - Jiří Šramar - Josef Šrámek a kol.: Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj. Hradec Králové 2015.

 

2016

Viribus unitis. Sborník příspěvků k 55. narozeninám PhDr. Karla Podolského. Ed. Ondřej Kolář - Josef Šrámek. Olomouc 2016.

 

2017

Dana Dvořáčková-Malá a kol.: Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha 2017.
 
Encyklopedie českých právních dějin. Svazek IX. Procesy (od roku 1950) - Pů. Eds. Karel Schelle – Jaromír Tauschen. Plzeň 2017.
 
Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Eds. Jitka Balcarová - Eduard Kubů - Jiří Šouša. Praha 2017.
 

 

2018

130 let Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (1888-2018). Eds. Josef Šrámek - Vojtěch Kessler. Hradec Králové 2018.

 

Kleine Enzyklopädie des Preussisch--Österreichischen Krieges zur Exposition des Kriegesmuseums 1866 Chlum. Hrsg. von Aleš Chvojka - Josef Šrámek. Hradec Králové 2018. 

 

Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Eds. Aleš Chvojka - Josef Šrámek. 2. přepracované a rozšířené vydání. Hradec Králové 2018.

 

Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie. Eds. Jiří Hutečka – Josef Šrámek. Hradec Králové 2018.

 

Redakce

2016

Monotematické číslo časopisu Dějiny a současnost 6, 2016 s názvem Válka 1866: Když se bojovalo u Hradce Králové...

 

Články a studie

2000

Odkaz Jiřího z Poděbrad dnešku a zítřku . In: Odkaz Jiřího z Poděbrad dnešku a zítřku. Sborník k celostátní konferenci. Poděbrady 2000, s. 72-79.

 

2002

Bohuslav Balbín. In: Biskupské gymnázium B. Balbína Hradec Králové 1992-2002. Almanach k 10. výročí založení. Ed. Jana Sochorová - Pavel Černý. Hradec Králové 2002, s. 33-39 (spoluautorem Pavel Jelínek)

 

2006

Historický vývoj břevnovského klášterství z pohledu jeho proboštství v Broumově v 15. století. In: Studia iuvenilia MMIV-MMV, Ostrava 2006, s. 9-33.

 

2007

K otázce smrti Jana Lucemburského. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33, 2007, s. 67-82.
 

2008

Břevnov a Chrudim: ve stínu falz. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2008, s. 1-5.

 

Královna Eliška Rejčka, paní věnných měst (1288-1335). Chrudimské vlastivědné listy 5, 2008, s. 17-19.

 

Osobnost procházející dějinami: Stále záhadný Kristián (mnich kláštera sv. Emmerama v Řezně nebo sv. Benedikta, Bonifacia a Alexia v Břevnově?). Studia theologica 1, 2008, s. 32-40.

 

Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu: Kosmův vztah k českým klášterům, aneb na okraj jeho Kroniky Čechů. In: Mladá historie, ed. Jan Stejskal, Olomouc 2008, s. 117-138.

 

2009

„Aby události neunikly paměti.“ Středověká listinná falza a kláštery. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, 2009, s. 13-37.

 

Lesk a bída benediktinského mnišství v raně středověkých Čechách: břevnovský klášter v klíčových letech 993-1200. Historica Olomucensia 35-2009. Sborník prací historických XXIII, s. 21-39.

 

Ohlédnutí za historií benediktinského opatství v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2009, s. 11-15.

 

Opat Bavor z Nečtin, břevnovský klášter a podlažický Codex Gigas. Chrudimské vlastivědné listy 6, 2009, s. 12-16.

 

Středověká listinná falza. Podvod nebo prostředek uchování dějinné paměti? Dějiny a současnost 4, 2009, s. 37-40.

 

2010

„Ctihodný otec a pán Bavor, z Božího milosrdenství opat břevnovský, téhož místa téměr druhý zakladatel.“ K vytváření obrazu osobnosti v historiografii. Církevní dějiny 6, 2010, s. 16-33.

 

Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (1. část). Chrudimské vlastivědné listy 6, 2010, s. 13-15.

 

2011

Letopisy hradišťsko-opatovické a jejich místo v kulturních dějinách přemyslovského věku. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2011, s. 12-14.

 

Na okraj počátků Břetislavovy fundace v Rajhradě. Příspěvek ke vztahu rajhradského a břevnovského kláštera v 11.-13. století. Documenta Pragensia Supplementa II. Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku. Praha 2011, s.  45-73.

 

Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (2. část). Chrudimské vlastivědné listy 2, 2011, s. 6-9.

 

Vzestup a pád rodové fundace olomouckých Přemyslovců. Několik slov ke konci benediktinského konventu v klášteře Hradiště u Olomouce. Střední Morava 2, 2011, s. 4-15.

 

Zamyšlení nad stránkami análů hradišťsko-opatovických. Poznámka na okraj jedné středověké památky ve světle současného bádání. Vlastivědný věstník moravský 4, 2011, s. 305-314.

 

2012

Několik poznámek k počátkům benediktinského kláštera ve Vilémově (Příspěvek k fundační činnosti rané české šlechty ve 12. století). Havlíčkobrodsko 26. Havlíčkův Brod 2012, s. 7-73.

 

Poznámka k událostem na Chrudimsku za prusko-rakouské války roku 1866 bezprostředně po bitvě u Hradce Králové. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2012, s. 10-12.

 

Vita contemplativa, vita apostolica? Středověké mnišství v interakci mezi normou a reformou. Církevní dějiny 10, 2012, s. 21-45.

 

2013

Břevnovská listinná falza a počátky osidlování Broumovska pohledem současného dějepisectví. In: Jeroným Růžička: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. Ondřej Koupil. Praha 2013, s. XXXIII-XLV.

 

K výročí roku 1063: Moravský biskup Jan aneb O jednom obrazu z Kosmovy kroniky. Vlastivědný věstník moravský 3, 2013, s. 4-20.

 

Kníže zakladatel? Otázka paměti o vládě Břetislava I. na Moravě v moderním historiografickém paradigmatu i v pramenech domácí provenience 12. až 14. věku. Historica Olomucensia 44-2013. Sborník prací historických XXXII, s. 11-42.

 

Po stopách pozapomenuté přemyslovské rodové větve Děpolticů: Jeden pohnutý příběh ze středověkých dějin východních Čech. Chrudimské vlastivědné listy 1, 2013, s. 6-10.

 

Význam deníku Vojtěcha Weidenhoffera pro dějiny prusko-rakouské války z roku 1866. Havlíčkobrodsko 27. Havlíčkův Brod 2013, s. 130-168.

 

Znovu k tragickému osudu poručíka c. k. pěšího pluku č. 21 Františka Kabeláče (30. 3. 1843 – 17. 9. 1866). Chrudimské vlastivědné listy 3, 2013, s. 2-5.

 

2014

Benediktinské opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku a jeho vztahy k Moravě ve středověku. Vlastivědný věstník moravský 3, 2014, s. 1-13.

 

Glosy k raně středověkým dějinám Želiva. In: Archeologie východních Čech. Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. Hradec Králové 2014, s. 87-92 (spoluautorem Petr Hejhal)

 

Ještě jednou k posledním Vánocům biskupa Zdíka, aneb O kterém Jeníkově mluví letopis opata Jarlocha? Havlíčkobrodsko 28. Havlíčkův Brod 2014, s. 7-50.


Klášter cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve víru doby vymknuté z kloubů. Havlíčkobrodsko 28. Havlíčkův Brod 2014, s. 51-89.

Kláštery olomoucké diecéze za episkopátu Bruna ze Schauenburka (1245-1281). Rajhradská kauza z roku 1255. In: Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Eds. Antonín Kalous – Jan Stejskal – Josef Šrámek. Olomouc 2014, s. 145-167.

Křtitelnice z chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Památka na zaniklý klášter v Podlažicích u Chrudimi a cenný doklad českého středověkého zvonařství a konvářství. Chrudimské vlastivědné listy 2, 2014, s. 9-10.

 

Křtitelnice z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v kontextu dobového zvonařského a konvářského řemesla. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2014, s. 14-16.

 

Město Německý Brod a jeho zkušenost s válkou z roku 1866 očima městských elit. Bellum 1866 2, 2014, s. 33-48.

 

Osudy benediktinského opatství ve Vilémově na sklonku středověku jako příklad počátků konfesijního rozkolu mezi Čechami a Moravou. Církevní dějiny 13, 2014, s. 94-116.

 

Rajhradský klášter jako enigma moravských středověkých dějin? Cesta Rajhradu k proboštství v horizontu 11.-14. století. Vlastivědník věstník moravský 1, 2014, s. 43-60.

 

Rekvizice zvonů za první světové války: Dva fragmenty prací Ignaze Dracka z kostela v Chrasti ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2014, s. 17-19.

 

Válečné rekvizice zvonů v letech 1916 a 1917 s přihlédnutím k regionu východních Čech. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 4, 2014, s. 19-24.

 

Venkov za prusko-rakouské války roku 1866: Selské paměti jako historický pramen a podnět pro další bádání. Východočeské listy historické 32, 2014, s. 183-191.

 

2015

Co (ne)víme o raně středověkých dějinách břevnovského kláštera - a jak s tím naložit? Časopis Matice moravské 134, 2015, s. 207-218.

 

Formování klášterní domény ve 13. a 14. století na příkladu benediktinských proboštství v Polici nad Metují a Broumově. Historica Olomucensia 48, 2015. Sborník prací historických XXXVI, s. 13-42.

 

Havlíčkobrodský zvon Vilém. K osudům hmotných památek v době husitské a pohusitské. Archeologie východních Čech 8, 2015, s. 152-172.

 

Když se psal rok 1866: Město Světlá nad Sázavou v čase prusko-rakouské války. Světelsko III. Vlastivědný sborník. Světlá nad Sázavou 2015, s. 29-37.

 

"Léta Páně 1541 slit v Hradci." O zvonu z kostela sv. Markéty v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2015, s. 9-11.

 

Poutavé svědectví o životě v královéhradecké pevnosti na počátku prusko-rakouské války roku 1866. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 3-4, 2015, s. 16-21.

 

V žáru zrozeny, žárem zničeny: Osudy chrasteckých zvonů v 18. století. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2015, s. 5-7 (spoluautorem David Novotný).

 

Vzpomínky Josefa Volfa na válku roku 1866 v kontextu vývoje moderního vojenského dějepisectví aneb Jak sedlák z Máslojed předběhl historiky . Bellum 1866 2, 2015, s. 36-43.

 

"Záhada" zvonu Vilém. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-2, 2015, s. 22-28.

 

2016

Inventář historické sbírky Válečného musea 1866 na Chlumu z let 1936-1954. Bellum 1866 2, 2016, s. 128-146.

 

Josef Simon (5. 1. 1882 – 10. 7. 1966). Učitel, turista, divadelní dramaturg a režisér, historik. Bellum 1866 2, 2016, s. 149-158 (spoluautorem Josef Matoušek).

 

Obrazy války v historii aneb Mantinely recepce válečných událostí na příkladu války roku 1866. Marginalia Historica 2, 2016, s. 105-131 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Od Hradce Králové k Olomouci a ještě dál. Anabáze Ladislava Prokopa z 21. pěšího pluku za války roku 1866. In: Viribus unitis. Sborník příspěvků k 55. narozeninám PhDr. Karla Podolského. Ed. Ondřej Kolář - Josef Šrámek. Olomouc 2016, s. 38-58.

 

Prusko-rakouská válka roku 1866 a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Vlastivědný věstník moravský 4, 2016, s. 87-92.

 

Utíkejte, Prajzi jdou! Prusko-rakouská válka v paměti obyvatel východních Čech, Dějiny a současnost 6, 2016, s. 10-13.

 

Ve vojenském kabátě, pod císařským praporem: Prožitek na bojištích z roku 1866 v řadách 21. pěšího pluku. Havlíčkobrodsko 30. Havlíčkův Brod 2016, s. 113-143.

 

Zvony z kostela Nejsvětější Trojice v Suché u Nechanic. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-2, 2016, s. 32-36.

 

Život v královéhradecké pevnosti a jejím okolí ve vzpomínkách syna městského nadlesního: Dva střípky z dějin prusko-rakouské války roku 1866. Bellum 1866 1, 2016, s. 102-107.

 

2017

"A také klášter Hradisko u Olomouce byl obnoven naším řádem." Konkurence mezi řeholními řády a kolektivní identity kléru v českých zemích ve 12. století. Vlastivědný věstník moravský 2, 2017, s. 113-128.

 

Benediktinské expozitury na Moravě (Poznámka k vývoji církevní správy do husitských válek). Historica Olomucensia 52, 2017, s. 13-53.

 

Benediktinské expozitury ve východních Čechách doby předhusitské. Příspěvek k otázce geneze a významu klášterních dependencií. Východočeský sborník historický 32, 2017, s. 141-171.

 

Cesta tam a zase zpátky: Morava ve válečném roce 1866 ve vzpomínkách Ladislava Prokopa z 21. pěšího pluku. In: XXXIII. Mikulovské sympozium. Rok 1866 na Moravě. Brno 2017, s. 39-52.

 

Fragment zvonu mistra Eliáše z roku 1591 z Rosic u Chrasti. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2017, s. 12-14.

 

Jepičí život monumentu aneb Zapomenutý pomník císaře Františka Josefa I. v Hradci Králové. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-4, 2017, s. 53-55.

 

Josef Simon (1882-1966): Skica portrétu pozapomenutého „gymnazijního profesora a skromného vlastivědného pracovníka“. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313, 2017, s. 61-76 (spoluautorem Josef Matoušek).

 

Nálezy z prusko-rakouské války roku 1866 v ossariu na Chlumu a jejich archeologická a antropologická interpretace. Bellum 1866 2, 2017, s. 123-127 (spoluautorem Matouš Holas).

 

"Nešťastné jsou obce, na jejichž polích krvavé furie války v zkázyplném reji zuřily..." Život na královéhradeckém venkově ve válečném roce 1866. In: Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Eds. Jitka Balcarová - Eduard Kubů - Jiří Šouša. Praha 2017, s. 189-207.

 

Opat Bavor z Nečtin a vývoj břevnovského klášterství v době posledních Přemyslovců se zřetelem k severovýchodním Čechám. Východočeský sborník historický 31, 2017, s. 79-103.

 

Postavení benediktinů na dvorech Přemyslovců. In: Dana Dvořáčková-Malá a kol.: Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha 2017, s. 121-135.

 

Proměna královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války v pietní památkové území v letech 1866–1936. In: Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Jaroměř 2017, s. 23-58.

 

Případ přepadení biskupa Jindřicha Zdíka (1145). In: Karel Schelle – Jaromír Tauschen (ed.): Encyklopedie českých právních dějin. Svazek IX. Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň 2017, s. 499-501.

 

Sociální sítě konventu cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve středověku. Havlíčkobrodsko 31. Havlíčkův Brod 2017, s. 7-25.

 

Vznik Válečného musea 1866 na Chlumu ve světle soudobých polemik (1910-1936). Bellum 1866 2, 2017, s. 31-41.

 

Ztráty farnosti Chrast v důsledku válečných rekvizic kovů v letech 1917 a 1918. Chrudimské vlastivědné listy 1, 2017, s. 8-10.

 

2018

Bojiště z roku 1866 u Hradce Králové jako místo historické paměti sui generis. Příspěvek ke genezi památkové zóny z prusko-rakouské války v letech 1866-1996. Časopis Společnosti přátel starožitností 4, 2018, s. 203-220.  

 

Břevnov mezi Broumovem a Rajhradem. K vnitřní struktuře klášterní domény v první polovině 15. století. In: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Eds. Oldřich Chládek - Tomáš Petráček - Jan Síč - Veronika Stachurová Kucrová. Praha 2018. s. 96-113.

 

"Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé." Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866. In: Epigraphica et Sepulcralia 8. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha 2018, s. 277–300 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Odkaz "Otce vojenských hrobů z prusko-rakouské války" Jana Nepomuka Steinského. Bellum 1866 1, 2018, s. 32-37.

 

Otec válečných hrobů. Jan Nepomuk Steinský: muž, kterému památka válečných obětí nebyla lhostejná. Dějiny a současnost 6, 2018, s. 30-33 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Pohnutá historie pomníku Wilhelma prince zu Schaumburg-Lippe na Chlumu - příběh s dobrým koncem. Bellum 1866 2, 2018, s. 54-62 (spoluautorem Josef Matoušek).

 

Příspěvek k dílu Josefa Simona a postavení dějepisectví prusko-rakouské války 1866 v éře první Československé republiky. Bellum 1866 2, 2018. s. 77-82.

 

"Údernou silou pěchoty se rozhodují války nového věku." Srážka jezdectva u Střezetic v roce 1866 jako ilustrace přelomu v dějinách vojenství. In: Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie. In: Eds. Jiří Hutečka – Josef Šrámek. Hradec Králové 2018, s. 123-139 (spoluautorem Vojtěch Kessler).

 

Založení kláštera cisterciaček v Pohledu v kontextu řádového ideálu a fundačních aktivit šlechty v českých zemích 12. a 13. století. Havlíčkobrodsko 32. Havlíčkův Brod 2018, s. 3-33.

 

Publicistika

2008

Alžběta Richenza, hradecká královna a mecenáška. Informace královéhradecké diecéze 10, 2008, s. 25.

 

Alžběta Richenza, hradecká královna a mecenáška - 2. díl. Informace královéhradecké diecéze 11, 2008, s. 25.

 

Kapituly v českých zemích ve středověku. Bilance a perspektivy výzkumu. Časopis Matice moravské 2, 2008, s. 607-608.

 

Ladislav Karel Hofman (1876-1903): pozapomenutý historik a černilovský rodák. Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 3, 2008, s. 25-27.

 

2009

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (I). Broumovský zpravodaj 2, 2009, s. 3.

 

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (II). Broumovský zpravodaj 3, 2009, s. 3.

 

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (III). Broumovský zpravodaj 4, 2009, s. 3.

 

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (IV). Broumovský zpravodaj 5, 2009, s. 3

 

Břevnovské opatství a jeho proboštství v Broumově v předvečer husitských válek (V). Broumovský zpravodaj 6, 2009, s. 3.

 

Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Mediaevalia historica Bohemica 1, 2009, s. 203-206.

 

2012

Památník bitvy 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Místo paměti na „válku Němců s Němci.“ Dějiny a současnost 11, 2012, s. 10.

 

Válka v roce 1866 na Broumovsku. Broumovské noviny 7, 2012, s. 32-33.

 

2013

Černilov za válečných událostí roku 1866.Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 4, 2013, s. 30-31.

 

Číbuz a okolí za prusko-rakouské války roku 1866.  Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko 5, 2013, s. 32-33.

 

2014

148. výročí bitvy u Hradce Králové . Střelecká revue 6, 2014, s. 14.

 

Památník bitvy 1866 na Chlumu. Střelecká revue 2, 2014, s. 60-61.

 

První světová válka v Hradci Králové. Střelecká revue 6, 2014, s. 15.

 

VIII. pardubické bienále: Město a válka. Časopis Matice moravské 1, 2014, s. 225-229.

 

2016

U nás tady, blízko těch dvou festuňků, se ta válka odehraje, Hradecký deník 25. 6., s. 10.

 

Dnes před 150 lety: Vítězství u Trutnova a porážka u Náchoda, Hradecký deník 27. 6. 2016, s. 8

 

Pruská odveta za Trutnov: Tři rakouské porážky, Hradecký deník 28. 6. 2016, s. 5.

 

Dnes před 150 lety: Rakušané padli u Dvora, Svinišťan i Jičína, Hradecký deník 29. 6. 2016, s. 8.

 

Dnes před 150 lety: Lidi utíkejte! Prajzi nás honí, znělo krajem, Hradecký deník 30. 6. 2016, s. 10.

 

Dnes před 150 lety v rakouské uniformě: úmorný hlad a žízeň, Hradecký deník 1. 7. 2016, s. 10.

 

Před 150 lety: masakr císařské statečnosti u Hradce Králové, Hradecký deník 2. 7. 2016, s. 8.

 

Dnes před 150 lety: Agónie vítězů i poražených u Hradce, Hradecký deník 4. 7. 2016, s. 8.

 

Osudové bojiště na Chlumu navštívil po bitvě císař František Josef I. Uctil památku padlých a věnoval peníze na obnovu školy i chudým, Hradecký deník 7. 11. 2016, s. 4.

 

XIII. mikulovské sympozium: Rok 1866 na Moravě. Časopis Matice moravské 2, 2016, s. 518-520.

 

2017

Přehled kulturních a vzpomínkových akcí v roce 2016 vztahujících se ke 150. výročí války roku 1866Bellum 1866 1, 2017, s. 41-81 (spoluautory Martin Barus, Vlastimil Grof, Jiří Hanuš, Matouš Holas, Ondřej Král, Petr Lazurko, Jiří Náhlovský, Jiří Synek, Radek Teichman, Tomáš Vondryska).

 

Recenze a anotace

Dlouhodobá spolupráce především s periodiky Dějiny a současnost, Studia Mediaevalia Bohemica, Časopis Matice moravské, Historica Olomucensia, Vlastivědný věstník moravský a Theatrum historiae, viz záložka Recenze