Informace o autorovi

  

Osobní údaje                                                                                                                   

Jméno: Josef Šrámek

Narozen: Roku 1982 v Hradci Králové

 

Zaměstnání

Od ledna 2012: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

2015-2016: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra historie

2013-2015: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie

 

Odborné zájmy

Přemyslovská medievistika, dějiny středověkého mnišství, vojenské dějiny (především prusko-rakouská válka 1866 a první světová válka), regionální dějiny, dějiny dějepisectví, kampanologie

 

Vzdělání

2008-2015: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor České dějiny, titul Ph.D.

2002- 2008: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Historie, titul Mgr.

1994-2002: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové

 

Zahraniční stáže

2018: Musée de la Grande Guerre Meaux a Musée les Arts Décoratifs Paris, Francie

2017: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, Německo

2016: Heeresgeschichtliches Museum – Militärhistorisches Institut Wien, Rakousko

2015: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, Německo

2015: ICOMAM - ICDAD Congress, Kraków, Polsko

2009: Universität Konstanz, Německo

2008: Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polsko

2007: Universität Konstanz, Německo

2006: seminář „Neues Kapitel in den deutsch- tschechischen Beziehungen“ v Bad Kissingen, Německo

 

Odborná praxe, stáže a jiná odborná spolupráce

2019-2022: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Ústav dějin umění AV ČR v Praze

Více zde: https://disputatio-historica.webnode.cz/o-autorovi/

2016-2018: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav

2011-2014: Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze

2009-2011: Centrum urbánních dějin při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2006: Státní okresní archiv Olomouc a Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové

 

Další školení

2007-2021: Letní škola medievistických studií pořádaná Centrem medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze

2008-2011: Doktorské semináře medievistické sekce Ústavu historických věd Masarykovy univerzity v Brně

 

Účast na výzkumných projektech

2020-2022: projekt Digitální brána do dějin, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, hlavní řešitel Doc. Mgr. Petr Grulich Ph.D.

2019-2022: projekt Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy, Ústav dějin umění AV ČR v Praze, hlavní řešitel PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

2017: projekt Zrod českého města a žebravé řády, Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel Prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc.

2016: projekt Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk II., Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitelka Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

2015-2016: projekt Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy, Ostravská univerzita v Ostravě, hlavní řešitel Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

2015: projekt Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, vedoucí řešitelského týmu

2013-2015: projekt Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou - Posílení mezinárodního výzkumu na katedře historie FF UP, Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitel Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

2011-2014: projekt Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel Prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc.

2010: projekt Die deutsche Literatur des Mittelalters in Tschechien, Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitel Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.

2010: projekt Periferie a semiperiferie ve středověku, Univerzita Palackého v Olomouci, vedoucí řešitelského týmu

2010: projekt Ekonomika českých a moravských benediktinských klášterů v době předhusitské, Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitel

2009: projekt DFG-Project C9 Religiöses Charisma als Motor und Medium religiöser Kommunikation, Sonderforschungsbereich 485 Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration, Universität Konstanz, hlavní řešitelé Prof. Dr. Alexander Patschovsky a Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

2009-2011: projekt Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (Etapa I: Morava), Univerzita Palackého v Olomouci, hlavní řešitel Doc. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

 

Pedagogické zkušenosti

2008-2011: přednášky a semináře na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - kurzy Mezi knížecím stolcem a královskou korunou: Čechy v době knížecí; Dějiny ve filmu - film v dějinách; Nauka o pramenech I. Středověké písemné prameny

 

Členství v oborových organizacích a dalších orgánech

Od 2020 členem Společnosti pro výzkum dějin vojenství

Od 2019 členem redakční rady časopisu Královéhradecko

Od 2019 členem Fellows Centra medievistických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky

Od 2015 členem Společnosti přátel starožitností

Od 2014 členem Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 

Od 2013 členem Rady Muzea východních Čech v Hradci Králové

 

Volnočasové aktivity

Od 2001 členem Dvora královny Alžběty Richenzy, z. s.

 

Alternativní profil

https://upol.academia.edu

https://www.researchgate.net

 https://cz.linkedin.com

https://orcid.org/

https://www.databazeknih.cz