Ocenění a ohlasy

Ocenění

2005

Sdružením historiků ČR (Historickým klubem 1872) uděleno speciální ocenění za příspěvek Historický vývoj břevnovského klášterství z pohledu jeho proboštství v Broumově v 15. století v rámci celostátního kola studentské vědecké konference Historie 2005.

 

2008

Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci udělena Cena za nejlepší diplomovou práci ze starších dějin za magisterskou diplomovou práci Pod berlou sv. Vojtěcha: Komparace dějin benediktinských klášterů v Břevnově, Rajhradě, Polici a Broumově v epoše středověku. Olomouc 2008.

 

Recenzní ohlasy

Tomáš Somer - Josef Šrámek: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160-1541). Praha 2010.

- recenze: Libor Jan, Časopis Matice moravské 2, 2010, s. 420-421.

                Jan Kremer, Studia Mediaevalia Bohemica 4, 2012, s. 162-163.

                Zdeněk Pehal, Archeologické výzkumy na Vysočině 3, 2012, s. 180-185.

                Filip Velímský, Antiqua Cuthna 3. Po stopách sv. Vojtěcha. Praha 2014, s. 207-209.

 

Jeroným Růžička: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. Ondřej Koupil. Praha 2013 (spoluautor úvodu a komentáře)

- recenze: Štěpán Vácha, Dějiny a současnost 3, 2014, s. 49.

               Jakub Zouhar, Český časopis historický 2, 2014, s. 320-321.

               Ivo Harák, Dobrá adresa 1, 2014, s. 46-47 (online).

               Miroslav Otte, Broumovské noviny 1, 2014, s. 23.           

 

Jaroslav Miller a kol.: Soupis pramenů městské historiografie do roku 1800. Svazek I. Morava. Olomouc 2013.

- recenze: Ludmila Sulitková, Časopis Matice moravské 1, 2014, s. 159-160.

                Jaroslav Pánek, Český časopis historický 3, 2014, s. 560-561.

                Martin Musílek, Studia Mediaevalia Bohemica 1, 2014, s. 167-168.

                Lukáš Peluněk, Vlastivědný věstník moravský 2, 2015, s. 200-201.

 

1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Ed. Aleš Chvojka - Josef Šrámek. Hradec Králové 2015.

- recenze: Jaroslav Dvořák, Encyklopedie či jen pelmel k expozici Muzea války 1866 na Chlumu?, Bellum 1866, 2, 2015, s. 141-149.

 

Tomáš Somer - Josef Šrámek: Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. České Budějovice 2015.

- recenze: Martin Musílek, Studia Mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 177-179.

               Lenka Blechová, Český časopis historický 2, 2016, s. 522-523.

               Terezie Pilarová, Historica Olomucensica 50, 2016, s. 303-305.

                             

Bohumír Tuhý - Jiří Šramar - Josef Šrámek a kol.: Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj. Hradec Králové 2015.

- recenze: Marcela Málková, server militaria.cz (online)

               Jaroslav Šajtar, Bitva u Hradce a květnové povstání na jihu Čech v zásadních publikacích,Reflex 30, 2016, s. 53 (online).

               Zdeněk Munzar, Historie a vojenství 4, 2016, s. 147-148. 

 

Vojtěch Kessler - Josef Šrámek: Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866. Hradec Králové 2016.

- recenze: Marie Macková, Theatrum historiae 18, 2016, s. 305-306.

               Martin Barus, Historica Olomucensica 51, 2016, s. 281-287.

               Ondřej Kolář, Časopis Matice moravské 2, 2016, s. 499.

 

Zjištěné citační ohlasy

1. Tomáš Borovský: Kláštery v čase změny. Několik otázek nad přemyslovským 13. stoletím. In: Martin Wihoda - Lukáš Reitinger a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Mocenské souvislosti a paralely. Brno 2010, s. 307-318.

 

2. Petr Kubín: Sedm přemyslovských kultů. Praha 2011.

 

3. Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. Brno 2012.

 

4. Tomáš Somer: Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku. České Budějovice 2012.

 

5. Jitka Friedlová: Obraz Elišky Rejčky v historiografii. Rukopis bakalářské diplomové práce. Praha 2012.

 

6. Zdeňka Hledíková: Počátky avignonského papežství a české země. Praha 2013.

 

7. David Kalhous: České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. Díl II. Svět doby knížecí. Praha 2013.

 

8. Tomáš Somer: Patronátní kostely vilémovského kláštera ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století. Havlíčkobrodsko 27, 2013, s. 7-53.

 

9. Petr Kubín: Sind die ersten Mönche nach Böhmen auf dem Kloster St. Bonifatius und Alexius auf dem Aventin gekommen? Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 2, 2013, s. 40-54.

 

10. David Richter: Připomínka sekularizace zboží benediktinského kláštera v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2013, s. 18-19.

 

11. Jiří Kuthan: Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura. Praha 2014.

 

12. Zdeněk Pehal: O zaniklé vesnici Roštín, nesprávně zvané Bosičín (též Vosičín či Osičín), k. ú. Sázavka . Havlíčkobrodsko 28, 2014, s. 255-266.

 

13. David Novotný: "Presentibus Vlrico de Costel et Iohanne de Wissenove." K problematice identifikace osob ve středověkých listinách. In: Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Eds. Antonín Kalous – Jan Stejskal – Josef Šrámek. Olomouc 2014, s.169-183.

 

14. Dalibor Havel: K počátkům písemné kultury rajhradského kláštera. In: Dalibor Havel a kol.: An vědy a umění miloval… Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno 2014, s. 30-59.

 

15. Karel Altman - Ivo Durec a kol.: Kniha o Rajhradě. Dějiny města od nejstarších dob. Rajhrad 2014.

 

16. Přemysl Bar: Neznámá falza listin Zikmunda Lucemburského a falzátorská činnost Oldřicha z II. z Rožmberka. Studia Mediaevalia Bohemica 6, 2014, s. 69-113.

 

17. Petr Elbel: Migrace venkovského kléru do královských měst za husitské revoluce na příkladu faráře z Budkova u Jemnice. Studie k moravské farní síti za husitské revoluce (I). Časopis Matice moravské 2, 2014, s. 409-439.

 

18. Jitka Kobylková: Hospodářský vývoj břevnovského kláštera od založení do roku 1306. Rukopis bakalářské diplomové práce. Brno 2014.

 

19. Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Eds. Dušan Foltýn - Jan Klípa - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Vít Vlnas. Praha 2014.

 

20. David Kalhous:  Bohemi. Zu den Identitätsbildungsprozessen in Böhmen der Přemyslidenzeit (bis 1306). Rukopis habilitační práce. Olomouc 2015.

 

21. Lukáš Reitinger: Král Vratislav ve svědectví soudobých pramenů. Rukopis dizertační práce. Brno 2015.

 

22. Anna Jagošová: Diplomata Bohemiae et Moraviae antiquissima. Prolegomena k CDB I. Rukopis dizertační práce. Brno 2015.

 

23. David Kalhous: Sdílení paměti? K otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské. Studia Historica Brunensia 1, 2015, s. 33-59.

 

24. David Kalhous: K otázce počátků břevnovského kláštera. Časopis Matice moravské 134, 2015, s. 219-225.

 

25. Alena Křivská: Malá poznámka k rekvizici zvonů a kovových předmětů ve farnosti Světlá nad Sázavou. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-2, 2015, s. 30-33.

 

26. David Kalhous: Problémy formování církevní správy v českých zemích v raném středověku. Studia Mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 7-36.

 

27. Věra Vejrychová: Role královny a jejich reflexe ve Zbraslavské kronice. Studia Mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 55-79.

 

28. Martin Čechura: Počátky církevní organizace v západních Čechách. Výpovědní možnosti historických a archeologických pramenů. Historická dílna 10. Plzeň 2015, s. 5-28.

 

29. Eva Richtrová: Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937-1940). Kapitola z dějin rajhradského kláštera v době sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy. Brno 2015.

 

30. Matyáš Maria Pfeyfar: Bývalý cisterciácký klášter v Pohledu (Překlad kroniky). Havlíčkův Brod 2015.

 

31. Tomáš Somer: Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby. Olomouc 2016.

 

32. David Richter: Chrudim v roce 1866. Život a vztahy v době pruské okupace. Bellum 1866 2, 2016, s. 35-58.

 

33.Roman Lavička - Ladislav Čapek - Jiří Fröhlich - Jiří Havlice - Rudolf Krajíc - Lukáš Reitinger: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice 2016.

 

34. Tomáš Somer: Pohledský urbář (kolem roku 1328). Havlíčkobrodsko 30, 2016, s. 7-37.

 

35. David Novotný: K historii tvrze a hrobky rodu Kustošů v Lipce. Havlíčkobrodsko 30, 2016, s.53-101.

 

36. Dana Zapletalová: Mohl žít svatý Ivan český v raném středověku? Český kras 42, 2016, s. 54-61.

 

37. Karin Pátrová: Kapitula a její společenství. in: Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka - Robert Šimůnek a kol.: Historiografické a historické problémy středověku. Praha 2016, s. 53-56.

 

38. František Musil: Kolonizace Policka a Broumovska a břevnovská klášterní falzaHistorická geografie 42, 2016, s. 137-168.

 

39. Matouš Holas: Nálezy válečných hrobů z války 1866 na území Královehradeckého kraje postrádající metodiku archeologického výzkumu. Bellum 1866 2, 2016, s. 59-69.

 

40. Matouš Holas: Detektorový průzkum části náchodského bojiště z roku 1866. Historie a vojenství 66, 2017, s. 18-23.

 

41. Matouš Holas: Interpretace stavu výstroje padlých z prusko-rakouské války roku 1866 ve chvíli pohřbení do hromadného hrobu nedaleko České Skalice (okres Náchod). Archaeologia Historica 42, 2017, s. 297-317.

 

Ohlasy v médiích

Kampanologická expozice v kostele v Suché u Nechanic, časopis Turista 7, 2014

 

Zahájení návštěvnické sezóny 2014 v Památníku bitvy 1866 na Chlumu, Hradecký deník 31.3.2014

 

Den c. k. pěšího pluku č. 18 na Chlumu, Hradecký deník 27.5.2014

 

Výstava Mým národům! První světová válka na frontách i v zázemí, Hradecký deník 24.6.2014

 

Zahájení návštěvnické sezóny 2015 v Památníku bitvy 1866 na Chlumu a vydání nové publikace k dějinám prusko-rakouské války, Hradecký deník 30.3.2015

 

Výstava Svoboda přišla v máji: Květen 1945 ve východních Čechách, Hradecký deník 9.5.2015

 

Výstava Pevnost královéhradecká, Hradecký deník 16.10.2015; Český rozhlas 21. 10. 2015; Lidové noviny 6.2.2016, Královéhradecký kinožurnál 2, 2016

 

Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého opatství na česko-moravském pomezí, Havlíčkobrodský deník 20.10.2015; Žurnál Univerzity Palackého 26. 12. 2015

 

Zahájení návštěvnické sezóny 2016 v Památníku bitvy 1866 na Chlumu a uvedení nové publikace o výzbroji a výstroji armád prusko-rakouské války, Hradecký deník 29. 3. 2016

 

Výstava Ve stínu války, Východočeské zprávy V1 6. 7. 2016

 

Výstava 80 let muzea války 1866 na Chlumu, Hradecký deník 12. 8. 2016